AVG / Privacy Policy

AVG Privacy Policy Bouwbedrijf Hoogeslag B.V.

Inleiding
Bouwbedrijf Hoogeslag respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken deze uiteraard zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, alsmede de website van Bouwbedrijf Hoogeslag.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Bouwbedrijf Hoogeslag verkrijgt persoonsgegevens van uzelf en daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze werkzaamheden.

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving daaraan stelt. U geeft ons toestemming om de via deze website verstrekte gegevens te registreren en te gebruiken voor onze bedrijfsdoeleinden. Hieronder is mede begrepen het informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de website, over onze diensten en daar aan gerelateerde zaken. Wij zullen deze gegevens uitsluitend aan derden,die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze werkzaamheden, ter beschikking stellen. Bovendien zullen wij u te allen tijde om toestemming vragen.

Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en persoonsgegevens
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Functie
 • Beroepsorganisatie + registratienummer
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Betaalgegevens
 • Financiële gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • KvK

Doeleinden verwerking
Uw persoonsgegevens worden voor meerdere doeleinden verwerkt. Mogelijk zijn niet alle doeleinden op u van toepassing. De verschillende doeleinden zijn:

 • Het waarborgen van veiligheid op de bouwplaats
 • Communicatie en informatievoorziening
 • Tot stand laten komen van overeenkomsten en het aanvragen van vergunningen
 • Voor onderzoeksdoeleinden, waaronder evaluatie- en feedbackonderzoeken
 • Voor sollicitatieprocedures
 • Om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen
 • Om onze website te onderhouden
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld gegevens die Bouwbedrijf Hoogeslag nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwezenlijking van deze doeleinden.

Grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn in ieder geval:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verrichten van onze werkzaamheden
 • De bescherming van onze financiële belangen
 • De verbetering van onze werkzaamheden
 • Beveiliging en het beheer van onze website en systemen

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden/dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten, voor onze website of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens onder meer aan onze hostingdienstverlener op wiens servers wij de gegevens en data opslaan en aan de partij op wiens server onze website wordt gehost. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een soortgelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens ook aan anderen mogen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, of wanneer die partijen informatie namens ons verwerken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u ons –al dan niet via onze website – een e-mail of andere bericht stuurt worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen

Website bezoek en cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand welke op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Bouwbedrijf Hoogeslag B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en het privacy-beleid cq. gebruik van cookies op deze websites.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben verwerkt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons viainfo@bouwbedrijfhoogeslag.nl. Bouwbedrijf Hoogeslag heeft onder meer de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole
 • om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op computers, laptops en servers
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Bouwbedrijf Hoogeslag. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aanpassen Privacyverklaring
Bouwbedrijf Hoogeslag behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen en/of opmerkingen heet, kunt u een e-mail sturen naar: info@bouwbedrijfhoogeslag.nl.

Mariënheem, juli 2018

Terug